Dokumenty na prevzatie

Kategória Počet súborov
Žiadosť o IPKZ
Žiadosť o IPKZ
199


Súbor Veľkosť Formát
Výzva na predloženie ponuky - WIFI pre Teba
Výzva na predloženie ponuky - WIFI pre Teba
263.8 KB pdf Prevziať súbor
Zápisnica o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce 10.11.2018
Zápisnica o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce dňa 10.11.2018.
483.06 KB pdf Prevziať súbor
Oznam pre športovcov
Oznam pre športovcov
439.49 KB pdf Prevziať súbor
Územné rozhodnutie - "DS_OKS_Sereď, Cukrovarská, NNV, TS, NNK" - verejná vyhláška
Územné rozhodnutie - DS_OKS_Cukrovarská, NNV, TS,NNK - verejná vyhláška
2505.35 KB pdf Prevziať súbor
Územné rozhodnutie - "DS_OKS_Dolná Streda, Váhovská VNK,TS, NNK" - verejná vyhláška
Územné rozhodnutie- DS_OKS_Dolná Streda, Váhovská VNK,TS,NNK - verejná vyhláška
2120.2 KB pdf Prevziať súbor
Kompostéry pre "KOMPLEX", záujmové združenie obcí
278.74 KB pdf Prevziať súbor
ÚPN-O Dolná Streda Zmeny a doplnky č.7/2018
ÚPN-O Dolná Streda Zmeny a doplnky č.7/2018
556.25 KB pdf Prevziať súbor
ÚPN-O ZaD 7/2018
ÚPN-O ZaD 7/2018
8962.78 KB pdf Prevziať súbor
ÚPN-O ZaD 7/2018
ÚPN-O ZaD 7/2018
158.45 KB pdf Prevziať súbor
ÚPN-O ZaD 7/2018
ÚPN-O ZaD 7/2018
7703.89 KB pdf Prevziať súbor
ÚPN-O ZaD 7/2018
ÚPN-O ZaD 7/2018
85.8 KB pdf Prevziať súbor
ÚPN-O ZaD 7/2018
ÚPN-O ZaD 7/2018
7868.29 KB pdf Prevziať súbor
ÚPN-O ZaD 7/2018
ÚPN-O ZaD 7/2018
393.73 KB pdf Prevziať súbor
ÚPN-O ZaD 7/2018
ÚPN-O ZaD 7/2018
5711.34 KB pdf Prevziať súbor
ÚPN-O ZaD 7/2018
ÚPN-O ZaD 7/2018
86.33 KB pdf Prevziať súbor
ÚPN-O ZaD 7/2018
ÚPN-O ZaD 7/2018
3074.98 KB pdf Prevziať súbor
ÚPN-O ZaD 7/2018
ÚPN-O ZaD 7/2018
7923.66 KB pdf Prevziať súbor
ÚPN-O ZaD 7/2018
ÚPN-O ZaD 7/2018
12198.42 KB pdf Prevziať súbor
ÚPN-O ZaD 7/2018
ÚPN-O ZaD 7/2018
4325.38 KB pdf Prevziať súbor
ÚPN-O ZaD 7/2018
ÚPN-O ZaD 7/2018
4376.22 KB pdf Prevziať súbor
ÚPN-O ZaD 7/2018
ÚPN-O ZaD 7/2018
2289 KB pdf Prevziať súbor
ÚPN-O ZaD 7/2018
ÚPN-O ZaD 7/2018
267.06 KB pdf Prevziať súbor
ÚPN-O ZaD 7/2018
ÚPN-O ZaD 7/2018
167.54 KB pdf Prevziať súbor
Oznámenie verejnou vyhláškou - umiest.stavby
Oznámenie verejnou vyhláškou - umiestnenie stavby "Fresh Corner Reustarant Koncept ČS Dolná Streda - SO 102 Komunikácie, SO 402 Kanalizácia splašková a dažďová, SO 403 Kanalizácia kontaminovaných vôd, SO 602 Vonkajšie osvetlenie" - navrhovateľ Slovnaft, a.s.Bratislava.
45 KB doc Prevziať súbor
Futbalové zápasy ŠK
Futbalové zápasy ŠK
11.92 KB docx Prevziať súbor
Dodatok č.6/2018 k VZN č.1/2005 k schválenému Územnému plánu obce Dolná Streda - záväzná časť
Dodatok č.6/2018 k VZN č.1/2005 k schválenému Územnému plánu obce Dolná Streda - záväzná časť
7085.21 KB pdf Prevziať súbor
Zahájenie SP - "DS_Sereď,VN1026 a VN1050, VNV,VNK,TS" - verejná vyhláška
Zahájenie SP - "DS_Sereď, VN1026 a VN1050, VNV, VNK, TS" - verejná vyhláška
313.68 KB pdf Prevziať súbor
Oznam
Oznam - strata telefónu
11.27 KB docx Prevziať súbor
Pozvánka na 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Pozvánka na 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
1066.21 KB pdf Prevziať súbor
Kolaudačné rozhodnutie - Zberný dvor
385.92 KB pdf Prevziať súbor
Hudobná jeseň s Heligónkou
Hudobná jeseň s Heligónkou, ktorá sa uskutoční 13.10.2018 od 14.00 hod. v ŠKC Dolná Streda.
2284.98 KB pdf Prevziať súbor
Návrh rozpočtu na rok 2018 úprava č. 2
584.43 KB pdf Prevziať súbor
Návrh dodatku č.6/2018 k VZN č.1/2005
Návrh dodatku č.6/2018 k VZN č.1/2005
938.9 KB pdf Prevziať súbor
Návrh dodatku č.6/2018 k VZN č.1/2005
Návrh dodatku č.6/2018 k VZN č.1/2005
988.08 KB pdf Prevziať súbor
Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní Dodatku č.6/2018
Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu Dodatku č.6/2018 k VZN č.1/2005 - závazná časť
605.93 KB pdf Prevziať súbor
Zmeny a doplnky č.7/2018 - záväzná časť
Zmeny a doplnky č.7/2018 - záväzná časť
99.94 KB docx Prevziať súbor
Pozvánka na 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
80.79 KB pdf Prevziať súbor
Voľby do orgánov samosprávy obce
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce Dolná Streda.
765.65 KB docx Prevziať súbor
Výročná správa obce Dolná Streda rok 2017
216.5 KB doc Prevziať súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania
112.79 KB pdf Prevziať súbor
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
281.69 KB docx Prevziať súbor
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena do miestnej komisie
12.64 KB docx Prevziať súbor
Územné konanie na stavbu "DS_OKS_Dolná Streda, Váhovská VNK,TS,NNK"
Oznámenie verejnou vyhláškou na územné konanie na stavbu: "DS_OKS_Dolná Streda, Váhovská VNK, TS,NNK".
257.36 KB pdf Prevziať súbor
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie v Dolnej Strede
403.9 KB docx Prevziať súbor
Pozvánka na Deň obce 2018
Pozvánka na Deň obce 2018
649.11 KB pdf Prevziať súbor
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Zverejnenie počtu obyvateľov obce Dolná Streda. Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Dolná Streda.
132.92 KB pdf Prevziať súbor
Program 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
53 KB doc Prevziať súbor
Program hody 2018
Program hody 2018
30 KB doc Prevziať súbor
Pozvánka na futbalový turnaj
Pozvánka na futbalový turnaj
67.35 KB docx Prevziať súbor
"DS_Sereď, VN1026 a VN1050,VNV,VNK,TS" - Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
Územné rozhodnutie - verejná vyhláška
521.15 KB pdf Prevziať súbor
"DS_OKS_Sereď Cukrovarská, NNV,TS,NNK - Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania
317.71 KB pdf Prevziať súbor
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený
244.93 KB pdf Prevziať súbor
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SR o vyhlásení do orgánov samosprávy obcí
Oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10.07.2017, rozhodnutím č. 203/2018 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018.
132.92 KB pdf Prevziať súbor
Program 23. riadneho Obecného zastupiteľstva dňa 11.07.2018 o 17.00 hod.
52.5 KB doc Prevziať súbor
Oznam pre občanov
Oznam pre občanov ohľadom videonahrávania obce prostredníctvom dronu.
32.79 KB pdf Prevziať súbor
Územný plán obce Dolná Streda - Zmeny a doplnky č. 7/2018
112.79 KB pdf Prevziať súbor
Zmeny a doplnky č. 7/2018
19472.39 KB rar Prevziať súbor
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
96.79 KB pdf Prevziať súbor
Pozvánka na 22. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Program 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 13.06.2018 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu
134.14 KB pdf Prevziať súbor
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2017
515.63 KB pdf Prevziať súbor
Oznam
Prevádzkové hodiny - Zberný dvor v obci Dolná Streda
32.79 KB pdf Prevziať súbor
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Dolná Streda na II. polrok 2018
148.57 KB pdf Prevziať súbor
Záverečný účet obce za rok 2017 - návrh
355.13 KB pdf Prevziať súbor
Búracie povolenie - Miloš Radič
Búracie povolenie - Miloš Radič
289.4 KB pdf Prevziať súbor
Generálny pardon
Západoslovenská vodárenská spoločnosť - generálny pardon
48 KB doc Prevziať súbor
Zahájenie územn.konania na líniovú stavbu: DS_Sereď, VN1026 a VN1050,VNV,TS
Zahájenie územného konania na líniovú stavbu elektriny: DS_Sereď, VN1026 a VN1050, VNV,VNK, TS.
319.93 KB pdf Prevziať súbor
Program 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede
53 KB doc Prevziať súbor
Návrh rozpočtu na rok 2018 - úprava č. 1
575.87 KB pdf Prevziať súbor
Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu VZN
Dodatok č.6/2018 k VZN č.1/2005 k schválenému Územnému plánu obce Dolná Streda-záväzná časť
305.93 KB pdf Prevziať súbor
Igor Durdiak - stavebné povolenie - rodinný dom
Igor Durdiak - stavebné povolenie - rodinný dom
435.73 KB pdf Prevziať súbor
Oznámenie daňového úradu
Oznámenie daňového úradu ohľadom preberania daňových priznaní
48.79 KB pdf Prevziať súbor
Prístavba a modernizácia MŠ - informácie o realizácií projektu
Prístavba a modernizácia MŠ - informácie o realizácií projektu
183.08 KB pdf Prevziať súbor
Program 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 17.01.2018
52 KB doc Prevziať súbor
Zmeny a doplnky č.6/2016 ÚPD obce Dolná Streda
Zmeny a doplnky č.6/2016 ÚPD obce Dolná Streda - oznámenie o strategickom dokumente
177.36 KB pdf Prevziať súbor
Program 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2017
55.5 KB doc Prevziať súbor
FAHR park - zmena využitia územia
FAHR park - zmena využitia územia
78.5 KB doc Prevziať súbor
Náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov
Náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov
128.79 KB pdf Prevziať súbor
Dobudovanie poschodia v objekte športovo-relax.centra Dolná Streda - Alojz Bystrík a manž.
Dobudovanie poschodia v objekte športovo-relaxačného centra Dolná Streda, Športová ul.č.726
51 KB doc Prevziať súbor
Návrh dodatku č. 1/2017
Návrh dodatku č. 1/2017 k VZN č. 7/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v Dolnej Strede
12.85 KB docx Prevziať súbor
Návrh rozpočtu obce Dolná Streda na roky 2018-2020
598.8 KB pdf Prevziať súbor
Návrh rozpočtu obce Dolná Streda na rok 2018
447.49 KB pdf Prevziať súbor
Návrh VZN 3/2017
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Dolná Streda č. 3/2017 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia na územní obce Dolná Streda
17.28 KB docx Prevziať súbor
Plán činnosti kontrolórky Obce Dolná Streda
188.67 KB pdf Prevziať súbor
Návrh VZN 2/2017
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Dolná Streda o dani z nehnuteľnosti, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
32.88 KB docx Prevziať súbor
Rozhodnutie MŽP SR o pridelení OR Dolnostredské obci Dolná Streda
Obci Dolná Streda bolo doručené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR o pridelení ostatnej vodnej plochy, OR Dolnostredské, na účely podnikania v osobitnom režime.
3412.79 KB pdf Prevziať súbor
Zápisnica okrskovej volebnej komisie v Dolnej Strede
Zápisnica okrskovej volebnej komisie vo voľbách do Trnavského samosprávneho kraja v obci Dolná Streda
515.06 KB pdf Prevziať súbor
Stavebné povolenie - verejná vyhláška - František Ivančík
Stavebné povolenie - verejná vyhláška - František Ivančík
108.5 KB doc Prevziať súbor
Zoznam zaregistrovaných kandidátov do orgánov samosprávnych krajov
Zoznam zaregistrovaných kandidátov do orgánov samosprávnych krajov dňa 4.11.2017.
291.63 KB pdf Prevziať súbor
Jesenná brigáda
Jesenná brigáda - 7.10.2017
80.79 KB pdf Prevziať súbor
Oznámenie verejnou vyhláškou RD - Miloš Chatrnúch a manželka
Oznámenie verejnou vyhláškou RD - Miloš Chatrnúch a manž.Petra
50 KB doc Prevziať súbor
Program 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
55.5 KB doc Prevziať súbor
Zber elektroodpadu
Zber elektroodpadu dňa 6.9.2017
112.79 KB pdf Prevziať súbor
Návrh prílohy č. 1 k VZN č. 2/2015
Návrh prílohy č. 1 k VZN č. 2/2015
20.15 KB docx Prevziať súbor
Deň obce r.2017
Deň obce r.2017
100.5 KB doc Prevziať súbor
Voľby do orgánov samosprávnych krajov v r.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov v r.2017
11.94 KB docx Prevziať súbor
Zber elektroodpadu
Zber elektroodpadu
44.77 KB docx Prevziať súbor
Rozsah hodnotenia strateg.dokumentu ZaD 6/2016
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu ZaD 6/2016
717.56 KB pdf Prevziať súbor
Rozsah hodnotenia strateg.dokumentu ZaD 6/2016
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu ZaD 6/2016
764.01 KB pdf Prevziať súbor
Rozsah hodnotenia strateg.dokumentu ZaD 6/2016
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu ZaD 6/2016
733.5 KB pdf Prevziať súbor
Rozsah hodnotenia strateg.dokumentu ZaD 6/2016
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu ZaD 6/2016
210.14 KB pdf Prevziať súbor
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Voľby do orgánov samosprávnych krajov, Informácia pre voliča
14.09 KB docx Prevziať súbor
Program 17. riadneho Obecného zastupiteľstva dňa 28.06.2017 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu
57 KB doc Prevziať súbor
Záverečný účet obce za rok 2016
návrh Záverečného účtu obce za rok 2016
378.07 KB pdf Prevziať súbor
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
443.57 KB pdf Prevziať súbor
Prílohy navrhovaného VZN č. 1/2017 o Obecnom chránenom území obce Dolná Streda
Prílohy navrhovaného VZN č. 1/2017 o Obecnom chránenom území obce Dolná Streda
6694.65 KB pdf Prevziať súbor
Návrh VZN č. 1/2017 o Obecnom chránenom území, ktorým sa novelizuje VZN č. 1/2016 o Oddychovej zóne obce
16.31 KB docx Prevziať súbor
Pozvánka na futbalový tréning žiakov
41.88 KB JPG Prevziať súbor
Futbalové zápasy
Futbalové zápasy
11.52 KB docx Prevziať súbor
Futbalové zápasy
Futbalové zápasy
11.42 KB docx Prevziať súbor
Bezpečná jeseň života
Bezpečná jeseň života
720.71 KB pdf Prevziať súbor
Bezpečná jeseň života
Bezpečná jeseň života
483.58 KB pdf Prevziať súbor
Futbalové zápasy
Futbalové zápasy
11.32 KB docx Prevziať súbor
Futbalové zápasy
Futbalové zápasy na tento víkend
11.42 KB docx Prevziať súbor
Očkovanie psov proti besnote
Očkovanie psov proti besnote
163.68 KB pdf Prevziať súbor
Zmena lokality rybárskych pretekov dňa 1.5.2017
Zmena lokality rybárskych pretekov dňa 1.5.2017
538.26 KB pdf Prevziať súbor
Program 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 19.04.2017
52.5 KB doc Prevziať súbor
Program 15. riadneho obecného zastupiteľstva dňa 04.04.2017
51 KB doc Prevziať súbor
Návrh ZaD 6/2016
Návrh ZaD6/2016
20678.49 KB rar Prevziať súbor
zmeny a doplnky 6/2016
111.11 KB pdf Prevziať súbor
Zmeny a doplnky 6/2016
122.83 KB pdf Prevziať súbor
Zmeny a doplnky 6/2016
5249.3 KB pdf Prevziať súbor
Zmeny a doplnky 6/2016
5246.39 KB pdf Prevziať súbor
Zmeny a doplnky 6/2016
57.79 KB pdf Prevziať súbor
Zmeny a doplnky 6/2016
133.78 KB pdf Prevziať súbor
Zmeny a doplnky 6/2016
4203.31 KB pdf Prevziať súbor
Zmeny a doplnky 6/2016
4211.09 KB pdf Prevziať súbor
Zmeny a doplnky č.6/2016
Zmeny a doplnky 6/2016 - oznámenie o strategickom dokumente
111.11 KB pdf Prevziať súbor
Zmeny a doplnky č.6/2016
Zmeny a doplnky 6/2016 - oznámenie o strategickom dokumente
122.83 KB pdf Prevziať súbor
Zmeny a doplnky č.6/2016
Zmeny a doplnky 6/2016 - oznámenie o strategickom dokumente
5249.3 KB pdf Prevziať súbor
Zmeny a doplnky č.6/2016
Zmeny a doplnky 6/2016 - oznámenie o strategickom dokumente
5246.39 KB pdf Prevziať súbor
Zmeny a doplnky č.6/2016
Zmeny a doplnky 6/2016 - oznámenie o strategickom dokumente
248.91 KB pdf Prevziať súbor
Informácia o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín
Výrub 7 ks stromov v k. ú. Dolná Streda
17.27 KB docx Prevziať súbor
Dislokované preberanie daňových priznaní
Dislokované preberanie daňových priznaní
14.49 KB docx Prevziať súbor
Výzva na predloženie ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky
178.26 KB pdf Prevziať súbor
Oznam pre občanov
Oznam pre občanov - ZSE Energia, a.s. Bratislava
478.72 KB pdf Prevziať súbor
Program 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 15.02.2017
53.5 KB doc Prevziať súbor
Matej Kosmál - rodinný dom
Matej Kosmál - rodinný dom
116 KB doc Prevziať súbor
Alojz Bystrík a manž. - prístavba dreveného prístrešku
Alojz Bystrík a manž. Mária - prístavba dreveného prístrešku športovo-relax.centra Dolná Streda
24.82 KB docx Prevziať súbor
Oznam - nález kľúčov od MV
Našli sa kľúče od motorového vozidla, majiteľ nech sa prihlási na OcÚ.
11.22 KB docx Prevziať súbor
Príloha č. 1 k VZN č. 2/2015
Zmena prílohy č. 1 k VZN č. 2/2015
21.69 KB docx Prevziať súbor
Zvozový kalendár na rok 2017
Zvozový kalendár na rok 2017
2023.71 KB docx Prevziať súbor
Popis projektu - príloha č.3
Popis projektu - príloha č.3
317.11 KB pdf Prevziať súbor
Výzva na predkladanie externého manažmentu - oprava
Výzva na predkladanie externého manažmentu - oprava
396.98 KB pdf Prevziať súbor
Popis projektu Zberný dvor
Popis projektu Zberný dvor
317.11 KB pdf Prevziať súbor
Výzva na predkladanie ponúk - Zberný dvor
Výzva na predkladanie ponúk, Zberný dvor Predmet zákazky: Externý manažment pre projekt "Zberný dvor v obci Dolná Streda
396.97 KB pdf Prevziať súbor
Program 13. riadneho Obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2016
54.5 KB doc Prevziať súbor
ORPZ - zmena stránkových hodín
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante - zmena stránkových hodín
377.92 KB docx Prevziať súbor
Alojz Bystrík - prístavba dreveného prístrešku
Alojz Bystrík - prístavba dreveného prístrešku
47.5 KB doc Prevziať súbor
Plán kontrolnej činnosti na I.pol. 2017
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2017
15.21 KB docx Prevziať súbor
Návrh rozpočtu obce Dolná Streda na roky 2017 - 2019
595.18 KB pdf Prevziať súbor
Návrh rozpočtu obce Dolná Streda na rok 2017
497.9 KB pdf Prevziať súbor
Rozpočet na rok 2016 - úprava č. 3
563.44 KB pdf Prevziať súbor
Preprava nadrozmerného nákladu
Preprava nadrozmerného nákladu, ktorý sa uskutoční 17.11.2016
896.27 KB pdf Prevziať súbor
Záverečné stanovisko MŽP SR k výrobe metylesteru repkového oleja
navrhovateľa Plynex, s.r.o. vydané dňa 13.10.2016
7203.68 KB pdf Prevziať súbor
Pozvánka na 12. riadne zasadnutie OZ
Dňa 10. októbra 2016 o 18:00 sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu 12. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede. Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné a zúčastniť sa zasadnutia má právo každý občan Dolnej Stredy.
210.52 KB pdf Prevziať súbor
Západoslovenská energetika, a.s. - oznam
Oznam pre občanov od Západoslovenskej energetiky, a.s.
406.99 KB pdf Prevziať súbor
Prerušenie distribúcie elektriny
Prerušenie distribúcie elektriny dňa 25. - 26.9.2016
513.99 KB pdf Prevziať súbor
Prerušenie distribúcie elektriny
Prerušenie distribúcie elektriny dňa 25. - 26.9.2016
599.32 KB pdf Prevziať súbor
Prerušenie distribúcie elektriny
Prerušenie distribúcie elektriny dňa 25. - 26.9.2016
648.51 KB pdf Prevziať súbor
Prerušenie distribúcie elektriny
Prerušenie distribúcie elektriny dňa 25. - 26.9.2016
626.39 KB pdf Prevziať súbor
Prerušenie distribúcie elektriny
Prerušenie distribúcie elektriny dňa 25. - 26.9.2016
587.78 KB pdf Prevziať súbor
Prerušenie distribúcie elektriny
Prerušenie distribúcie elektriny dňa 25. - 26.9.2016
546.37 KB pdf Prevziať súbor
Prerušenie distribúcie elektriny
Prerušenie distribúcie elektriny dňa 25. - 26.9.2016
637.03 KB pdf Prevziať súbor
Oznam o preprave nadrozmerného nákladu
Oznam o preprave nadrozmerného nákladu
523.34 KB pdf Prevziať súbor
Program Obecného zastupiteľstva dňa 14.09.2016
Program Obecného zastupiteľstva dňa 14.09.2016
52.5 KB doc Prevziať súbor
Výstava ovocia a zeleniny
Výstava ovocia a zeleniny
1687.17 KB jpg Prevziať súbor
Jeseň s heligónkou
Jeseň s heligónkou
1553.32 KB jpg Prevziať súbor
Zber elektronického odpadu
Zber elektronického odpadu
751.44 KB pdf Prevziať súbor
Prerušenie distribúcie elektriny
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 14.9.2016.
604.51 KB pdf Prevziať súbor
SP(verejná vyhláška) Marek Vlčan a Gaia Gambino
Marek Vlčan a Gaia Gambino žiadosť o SP verejnou vyhláškou
124.5 KB doc Prevziať súbor
Pozvánka na deň obce
121.59 KB docx Prevziať súbor
Rodinný dom - Marek Vlčan a Gaia Gambino
Rodinný dom - Marek Vlčan a Gaia Gambino - územné konanie začaté verejnou vyhláškou
48 KB doc Prevziať súbor
Hodové slávnosti v Dolnej Strede
Program hodových slávností v Dolnej Strede, ktoré sa uskutočnia v dňoch 22.-25.júla 2016.
873.08 KB pdf Prevziať súbor
Prístavba dreveného prístrešku - územné rozhodnutie
Prístavba dreveného prístrešku pri športovo-relaxačnom centre - územné rozhodnutie pre stavebníkov Alojz Bystrík a manž.
24.92 KB docx Prevziať súbor
Stavebné povolenie - Alojz Bystrík a manž.
Stavebné povolenie - zmena účelu využitia časti priestorov športovo-relaxačného centra v Dolnej Strede pre stavebníkov Alojz Bystrík a manž.
24.35 KB docx Prevziať súbor
Nebezpečenstvo vzniku požiarov
Nebezpečenstvo vzniku požiarov - relácia
733.94 KB pdf Prevziať súbor
Oznámenie o konaní prerokovania navrhovanej činnosti: "Výroba metylesteru repkového oleja"
Oznámenie o konaní prerokovania navrhovanej činnosti: "Výroba metylesteru repkového oleja"
504.33 KB pdf Prevziať súbor
Pozvánka na vyhlásenie majstra dorastu v okrese
Pozvánka na vyhlásenie majstra dorastu v okrese, ktorý získali naši dorastenci.
12.99 KB docx Prevziať súbor
Výročná správa obce za rok 2015
342 KB doc Prevziať súbor
Prístavba dreveného prístrešku športovo-relaxačného centra Dolná Streda
Prístavba dreveného prístrešku športovo-relaxačného centra Dolná Streda pre stavebníkov Alojza Bystríka a manž. Dolná Streda 845
45.5 KB doc Prevziať súbor
Zmena účelu využitia časti priestorov športovo-relax.centra - Alojz Bystrík
Zmena účelu využitia časti priestorov športovo-relaxačného centra Dolná Streda - Alojz Bystrík a manželka, Dolná Streda 845
45 KB doc Prevziať súbor
Program 10. riadneho Obecného zastupiteľstva dňa 15.06.2016
49 KB doc Prevziať súbor
Územné rozhodnutie - tenisové ihrisko
Územné rozhodnutie - tenisové ihrisko pre Ing. Mareka Chmelára a manž.
76 KB doc Prevziať súbor
Záverečný účet obce za rok 2015
296.5 KB doc Prevziať súbor
Odstávka dodávky elektriny 2.6. - 3.6.2016
Oznamujeme občanom, že v dňoch 2.-3.6.2016, bude odstávka elektrickej energie.
1977.97 KB docx Prevziať súbor
Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi v obci Dolná Streda
27.43 KB docx Prevziať súbor
Povolenie zmeny stavby -dvojgaráž pri rodinnom dome Marek Brestovský
Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením - dvojgaráž pri rodinnom dome - Marek Brestovský
49.5 KB doc Prevziať súbor
Návrh VZN č. 1/2016 o Oddychovej zóne
5066 KB doc Prevziať súbor
Výroba metylesteru repkového oleja
Výroba metylesteru repkového oleja
581.8 KB pdf Prevziať súbor
Očkovanie psov proti besnote 30.4.2016
Oznam o očkovaní psov proti besnote
11.41 KB docx Prevziať súbor
Rozhodnutie o využívaní územia - Rekultivácia odkaliska, 2. etapa - Slovenské cukrovary, s.r.o.
Slovenské cukrovary, s.r.o. Sereď - "Dolná Streda - rekultivácia odkaliska 2.etapa" - Vydanie rozhodnutia o využívaní územia
102.5 KB doc Prevziať súbor
Dvojgaráž pri RD-zmena osadenia stavby
Dvojgaráž pri RD- zmena osadenia stavby, Marek Brestovský
45.5 KB doc Prevziať súbor
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - Tenisové ihrisko
Tenisové ihrisko na parc.č.1283 a 1284 v k.ú. Dolná Streda, navrhovatelia Ing. Marek Chmelár a manž. Ing. Klaudia rod.Ivančíková, bytom 925 63 Dolná Streda 403.
38 KB doc Prevziať súbor
Program 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 13.04.2016
49 KB doc Prevziať súbor
Odvolanie - Sklad techn.plynov - VELBA
Odvolanie vo veci "Sklad technických plynov" pre VELBU
33 KB doc Prevziať súbor
Pozvánka Miestneho odboru Matice Slovenskej v Dolnej Strede
Pozvánka Miestneho odboru Matice Slovenskej v Dolnej Strede
1252.94 KB pdf Prevziať súbor
Dodatočné stavebné povolenie - Alojz Bystrík
Dodatočné stavebné povolenie - Alojz Bystrík
183.97 KB pdf Prevziať súbor
Odvolanie VELBA
Odvolanie VELBA
164.16 KB pdf Prevziať súbor
Výsledky v našom volebnom okrsku - Voľby do NR SR 5.3.2016
Výsledky v našom volebnom okrsku - Voľby do NR SR 5.3.2016
535.68 KB pdf Prevziať súbor
Zápisnica z volieb do NR SR 5.3.2016 - počet voličov
Zápisnica z volieb do NR SR 5.3.2016 - počet voličov
478.18 KB jpg Prevziať súbor
Oznámenie o začatí územného konania - Slovenské cukrovary
Oznámenie o začatí územného konania - Slovenské cukrovary
129.6 KB pdf Prevziať súbor
Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Dolná Streda
Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Dolná Streda
17.51 KB docx Prevziať súbor
Smútočné oznámenie Ing. Ján Vranka
725.03 KB pdf Prevziať súbor
Program 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
46.5 KB doc Prevziať súbor
Voľby do NR SR 2016 - hlasovací preukaz
Voľby do NR SR 2016 - hlasovací preukaz
14.1 KB docx Prevziať súbor
Prístavba prístreškov športovo-relaxačného centra
Alojz Bystrík a manž.Mária, 925 63 Dolná Streda 845 Prístavba prístreškov športovo-relaxačného centra
37.5 KB doc Prevziať súbor
Rozpočet obce Dolná Streda na roky 2016 - 2018
schválený Obecným zastupiteľstvom v Dolnej Strede dňa 09.12.2015
13.62 KB xlsx Prevziať súbor
Úprava č. 3 rozpočtu obce na rok 2015
schválená Obecným zastupiteľstvom v Dolnej Streda dňa 09.12.2015
14.1 KB xlsx Prevziať súbor
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou
Obec Dolná Streda oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby Verejnou vyhláškou - na základe žiadosti investora: VELBA s.r.o. Dolná Streda ktorý podal na Obecný úrad v Dolnej Strede dňa 27.11.2015 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Sklad technických plynov"
1436.7 KB docx Prevziať súbor
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Vyplnené oznámenie zašlite prosím na adresu obecdolnastreda@centrum.sk
158.62 KB pdf Prevziať súbor
Program rokovania 7. riadneho zastupiteľstva 09.12.2015
Program rokovania 7. riadneho zastupiteľstva 09.12.2015
50 KB doc Prevziať súbor
NÁVRH VZN č. 2/2015 o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016
NÁVRH Všeobecného záväzného nariadenia obce Dolná Streda Číslo 2/2015 zo dňa 19.11.2015 O dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016
34.14 KB docx Prevziať súbor
Návrh rozpočtu na roky 2016 - 2018
Návrh rozpočtu obce Dolná Streda na roky 2016 - 2018 zo dňa 18.11.2015
13.58 KB xlsx Prevziať súbor
Návrh úpravy č.3 rozpočtu na rok 2015
Návrh úpravy č. 3 rozpočtu na rok 2015 zo dňa 18.11.2015
14.06 KB xlsx Prevziať súbor
Zber elektroodpadu
Zber elektroodpadu
12.55 KB docx Prevziať súbor
Pozvánka na 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
50.5 KB doc Prevziať súbor
Pozvánka na Deň obce 2015
Deň obce 2015
15.9 KB docx Prevziať súbor
Program hodových slávností 2015
Program hodových slávností v roku 2015
27.5 KB doc Prevziať súbor
Pozvánka na 5. riadne rokovanie Obecného zastupiteľstva
Pozvánka na 5. riadne rokovanie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede, ktoré sa bude konať dňa 17. júna 2015 od 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu
47 KB doc Prevziať súbor
Výročná správa obce Dolná Streda za rok 2014
344 KB doc Prevziať súbor
Základné právne poradenstvo
Základné právne poradenstvo
11.51 KB docx Prevziať súbor
Rozhodnutie Okresného úradu Trnava pre SVP, š.p.,OZ Piešťany, ktorým sa vydáva povolenie na osobitné užívanie vôd
Harmonogram vypúšťania a plnenia zdrže VS Kráľová
731.12 KB pdf Prevziať súbor
Rozhodnutie Okresného úradu Trnava pre SVP, š.p., OZ Piešťany
Harmonogram vypúšťania a plnenia zdrže VS Kráľová
809.6 KB pdf Prevziať súbor
Rozhodnutie Okresného úradu Trnava pre SVP, š.p., OZ Piešťany
Harmonogram vypúšťania a plnenia zdrže VS Kráľová
674.36 KB pdf Prevziať súbor
Prerušenie distribúcie elektriny
Prerušenie distribúcie elektriny
615.26 KB pdf Prevziať súbor
Program 4. riadneho Obecného zastupiteľstva
42.5 KB doc Prevziať súbor
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolná Streda
5034 KB doc Prevziať súbor
Záverečný účet obce Dolná Streda za rok 2014
Záverečný účet obce Dolná Streda za rok 2014
293 KB doc Prevziať súbor
Zber elektroodpadu dňa 8.4.2015
Zber elektroodpadu dňa 8.4.2015
808.27 KB pdf Prevziať súbor
Základné právne poradenstvo
Projekt základné právne poradenstvo pre občanov obce Dolná Streda
754.72 KB pdf Prevziať súbor
Základné právne poradenstvo
Základné právne poradenstvo pre občanov obce Dolná Streda
11.42 KB docx Prevziať súbor
Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
44 KB doc Prevziať súbor
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o oddychovej zóne
VZN č. 1/2015 o oddychovej zóne
15.99 KB docx Prevziať súbor
Zverejnenie údajov a informácii o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
Zverejnenie údajov a informácii o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.
10105.3 KB pdf Prevziať súbor
Žiadosť o vydanie povolenia pri zmene činnosti
Žiadosť o vydanie povolenia pri zmene činnosti
240.7 KB docx Prevziať súbor
Stručné zhrnutie údajov o žiadosti
Stručné zhrnutie údajov o žiadosti
21.79 KB docx Prevziať súbor
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dolná Streda
800.62 KB pdf Prevziať súbor
Rozpočet obce Dolná Streda na rok 2015
- úprava č. 1
13.65 KB xlsx Prevziať súbor
Program 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 19.02.2015
Program 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.02.2015
41.5 KB doc Prevziať súbor
Zápisnica okrskovej komisie pre referendum
Zápisnica okrskovej komisie pre referendum o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku Dolná Streda
413.02 KB pdf Prevziať súbor
Novela VZN o Oddychovej zóne obce Dolná Streda
Novela VZN o Oddychovej zóne obce Dolná Streda
15.85 KB docx Prevziať súbor
Oznámenie o čase a mieste konania referenda
Oznámenie o čase a mieste konania referenda
11.7 KB docx Prevziať súbor
Vybudovanie kamerového systému v obci Dolná Streda
Vybudovanie kamerového systému v obci Dolná Streda - článok.
14.76 KB docx Prevziať súbor
Vybudovanie kamerového systému v obci Dolná Streda
Vybudovanie kamerového systému v obci Dolná Streda - článok
13.35 KB docx Prevziať súbor
Program ustanovujúceho zastupiteľstva
30 KB doc Prevziať súbor
Program 1. riadneho Obecného zastupiteľstva
39.5 KB doc Prevziať súbor
Návrh dodatku č.2
Návrh dodatku č.2 k VZN č.5/2012 o dani a miestnom poplatku
12.86 KB docx Prevziať súbor
Pozvánka na zabíjačku
147.55 KB jpg Prevziať súbor
Výsledky komunálnych volieb 2014
2648.32 KB docx Prevziať súbor
Návrh rozpočtu obce na roky 2015 - 2017
návrh rozpočtu obce Dolná Streda na rok 2015 a rozpočtu na roky 2015 - 2017
2797.96 KB docx Prevziať súbor
Program 27. zasadnutia OZ
40 KB doc Prevziať súbor
Zoznam kandidátov
Zaregistrovaní kandidáti pre voľby starostu a poslancov obce
15.08 KB docx Prevziať súbor
Pozvánka na 26. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
45 KB doc Prevziať súbor
Program Dňa obce
15.48 KB docx Prevziať súbor
Hudobná jeseň s Heligónkou
dňa 4.októbra 2014 o 17.00 v ŠKC v Dolnej Strede
1398.28 KB docx Prevziať súbor
Zápisnica z výberového konania na riaditeľa/-ku MŠ
15.06 KB docx Prevziať súbor
Program hodových akcií
28 KB doc Prevziať súbor
Výberové konanie riaditeľ/-ka MŠ
87.02 KB docx Prevziať súbor
Výročná správa obce Dolná Streda za rok 2013
1642.5 KB doc Prevziať súbor
Program zastupiteľstva 25.6.2014
43 KB doc Prevziať súbor
Urbanistická štúdia pri Slnečnej ulici v Dolnej Strede
199.91 KB pdf Prevziať súbor
Urbanistická štúdia pri Slnečnej ulici v Dolnej Strede
108.78 KB pdf Prevziať súbor
Urbanistická štúdia pri Slnečnej ulici v Dolnej Strede
111.74 KB pdf Prevziať súbor
Urbanistická štúdia pri Slnečnej ulici v Dolnej Strede
525.84 KB pdf Prevziať súbor
Plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu za I.-III. 2014
Plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu za I. - III. 2014 a úprava č. 1 príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na rok 2014.
62.86 KB xlsx Prevziať súbor
Záverečný účet obce Dolná Streda za rok 2013
297.5 KB doc Prevziať súbor
Pozvánka na 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
37.5 KB doc Prevziať súbor
Oznam pre odberateľov vody z verejného vodovodu
Oznam pre odberateľov vody do bazénov. - Potreba informovať stredisko v Seredi, t. č. 031/789 48 10. Odporúčaný čas odberu vody 9.00-16.00 alebo medzi 22.00-5.00.
720.18 KB docx Prevziať súbor
Územné rozhodnutie „Obytný súbor IBV „Pri Novej ulici“
zmena 02/2013
222.5 KB doc Prevziať súbor
Odpis zápisnice
výsledkov 1. kola volieb na prezidenta SR
631.01 KB docx Prevziať súbor
Výzva obyvateľom na odstránenie a okliesnenie stromov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení
Orezy drevín je možné realizovať celoročne, výruby drevín v termíne od 15.10 do 15.4. príslušného roku. V období hniezdenia chránených druhov živočíchov sa výrub a orez drevín nevykonáva.
689.72 KB docx Prevziať súbor
Upozornenie pre občanov vo veci orezu a výrubu stromov
v ochrannom pásme vonkajších vosokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením
664.56 KB docx Prevziať súbor
Plnenie rozpočtu za I-XII 2013
Plnenie rozpočtu obce v príjmovej a výdavkovej časti za rok 2013
31.14 KB xlsx Prevziať súbor
Pozvánka na 23. riadne Obecné zastupiteľstvo
40.5 KB doc Prevziať súbor
Pozvánka na 23. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
40.5 KB doc Prevziať súbor
Rozhodnutie - Súhlas na výrub drevín
Samospráva obce oznamuje, že v rámci revitalizácie parku na Kostolnom námestí bude v čase vegetačného pokoja, na základe Rozhodnutia Obce Dolná Streda dňa 28.1.2014 uskutočnený výrub 11 drevín v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. Každý jeden strom a jeho výrub bol prekonzultovaný s dendrologičkou. Ako náhrada budú v parku vysadené dlhoveké stromy.
1104.7 KB pdf Prevziať súbor
Pozvánka na 7. ročník Vianočného stolnotenisového turnaja
Samospráva obce Dolná Streda Vás srdečne pozýva na 7. ročník stolnotenisového turnaja, ktorý sa uskutoční dňa 30.12.2013 od 16.00 hod. v Športovo - komunitnom centre ( telocvični).
25 KB doc Prevziať súbor
Schválený rozpočet na rok 2014
Rozpočet schválený na zastupiteľstve dňa: 11. 12. 2013
40.25 KB xlsx Prevziať súbor
Pozvánka na 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
34.5 KB doc Prevziať súbor
Návrh rozpočtu na rok 2014
Návrh príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na rok 2014
40.29 KB xlsx Prevziať súbor
Pozvánka na 21. Obecné zastupiteľstvo
35 KB doc Prevziať súbor
Zber šatstva
- doc Prevziať súbor
Pozvánka na 20. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
- doc Prevziať súbor
ANEO-zber elektroodpadu
- docx Prevziať súbor
Obecné slávnosti
- doc Prevziať súbor
Upozornenie
- doc Prevziať súbor
Oznam
- doc Prevziať súbor
Veteran Car Club Galanta
- pdf Prevziať súbor
Vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Galanta k pitnej vode
- pdf Prevziať súbor
priesvitka_podklad
4508.94 KB pdf Prevziať súbor
Dodatok č.1 k Dohode č 3/51/2013
1477.48 KB rar Prevziať súbor
Program 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
- doc Prevziať súbor
Výročná správa obce Dolná Streda za rok 2012
- doc Prevziať súbor
Dodatok č.4/2013 k VZN č.1/2005
- doc Prevziať súbor
Pozvánka na 18. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
- doc Prevziať súbor
Vyhodnotenie rybárskych pretekov
- doc Prevziať súbor
Návrh dodatku č.4/2013
- doc Prevziať súbor
Rybárske preteky o putovný Pohár Dolnej Stredy(II,ročník)
- docx Prevziať súbor
Oznámenie o strategickom dokumente
- pdf Prevziať súbor
Pozvánka na 17. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
- doc Prevziať súbor
Jarná brigáda
- doc Prevziať súbor
Pozvánka na 16. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
- doc Prevziať súbor
V časti Dokumenty na stiahnutie sú zverejnené : Protest prokurátora k VZN č. 5/2011, protest prokurátora k VZN č. 1/2007, upozornenie prokurátora k ochrane drevín.
- docx Prevziať súbor
Pozvánka na ples
- doc Prevziať súbor
Pozvánka na vianočný stolnotenisový turnaj
- doc Prevziať súbor
Rozpočet na rok 2013
- xls Prevziať súbor
Rozpočet na rok 2013,2014,2015
- xls Prevziať súbor
VENTUREALs.r.o.-Rozhodnutie /predĺženie územného rozhodnutia
- docx Prevziať súbor
VENTUREALs.r.o.-Rozhodnutie /predĺženie územného rozhodnutia
- docx Prevziať súbor
Pozvánka na 15. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
- doc Prevziať súbor
Pozvánka na obecnú zabíjačku
- doc Prevziať súbor
Oznam
- docx Prevziať súbor
Beseda s Dr. Jozefom Vrankom
- docx Prevziať súbor
Pozvánka
- docx Prevziať súbor
Pozvánka na 14. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
- doc Prevziať súbor
Rozpočet I.-VI.2012 - plnenie
- xls Prevziať súbor
Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo
- doc Prevziať súbor
Deň obce -Súťaž vo varení gulášu
- docx Prevziať súbor
DEŇ OBCE - Program
- doc Prevziať súbor
Aneo -Zber elektroodpadu
- docx Prevziať súbor
HODY 2012 - Program
- doc Prevziať súbor
Program 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
- doc Prevziať súbor
Vyhodnotenie rybárskych pretekov 2012
- doc Prevziať súbor
Pozvánka na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva‏
- doc Prevziať súbor
Program 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
- doc Prevziať súbor
Výsledky volieb
- docx Prevziať súbor
Pozvánka na 9. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
- doc Prevziať súbor
Pozvánka na V.reprezentačný ples obce Dolná Streda
- jpg Prevziať súbor
Pozvánka na Vianočný stolnotenisový turnaj
- jpg Prevziať súbor
Pozvánka
- doc Prevziať súbor
Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo
- doc Prevziať súbor
Pozvánka
- doc Prevziať súbor
Návrh rozpočtu obce na rok 2012
- xls Prevziať súbor
Pozvánka
- doc Prevziať súbor
Program 7. riadneho zastupiteľstva
- doc Prevziať súbor
Program 6. riadneho zastupiteľstva
- doc Prevziať súbor
Program 5. riadneho zastupiteľstva
- doc Prevziať súbor
Audit účtovnej závierky obce Dolná Streda za rok 2010
- doc Prevziať súbor
Program 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
- doc Prevziať súbor
Výberové konanie na riaditeľku MŠ v obci Gáň
- doc Prevziať súbor
Dom smútku, obradné a vstupné priestory - rekonštrukcia Dolná Streda
- pdf Prevziať súbor
Program 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
- doc Prevziať súbor
Rekonštrukcia kostolného námestia - situačný výkres
- pdf Prevziať súbor
Rozhodnutie
- doc Prevziať súbor
Zápisnica zo zastupiteľstva 17.2.2011
- doc Prevziať súbor
Program 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 17.02.2011
- doc Prevziať súbor
Program zastupiteľstva 15.12.2010
- doc Prevziať súbor
Program ustanovujúceho Obecného zastupiteľstv
- doc Prevziať súbor
Zápisnica miestnej volebnej komisie z volieb zo dňa 27.11.2010
- jpg Prevziať súbor
Výsledky volieb 27.11.2010
- doc Prevziať súbor
Program OZ dňa 18.11.2010
- doc Prevziať súbor
Kandidáti pre komunálne voľby 2010
- doc Prevziať súbor
Výsledky volieb v Dolnej Strede
- jpg Prevziať súbor

Niektoré súbory sa nachádzajú na pôvodnej verzií stránky. Prejsť na pôvodnú stránku.