Komisie Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie, ako svoje stále alebo dočasné iniciatívne, poradné a kontrolné orgány a predstavujú formu zapojenia odborníkov do predrozhodovacej fázy. Komisie však nemajú rozhodovaciu právomoc. Ich zasadnutia môžu , ale nemusia byť verejné a rokovanie upravuje rokovací poriadok komisií. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

Rozhodnutím prijatým na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 5. decembra 2018, bolo zriadených sedem komisií a zvolení ich predsedovia.

Dňa 12. decembra 2018, boli na 2. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva na návrhy predsedov schválení členovia jednotlivých komisií, v nasledovnom zložení:


Komisia finančná a správy majetku

predseda: Ing. Vít VRANKA

členovia: Ing. Silvia JANKYOVÁ, Irena KRAJČÍROVÁ, Miloš ORAVEC, Ing. Anton POLÁK

Komisia sociálnych vecí, kultúry, športu a školstva

predseda: Štefan FRAŇO

členovia: Emil BOROVIČKA, Mgr. Marta KUKLIŠOVÁ, Etela ŠIŠOVÁ, Viera CHMELÁROVÁ, Gizela IVANČÍKOVÁ, Mária KRÁLOVIČOVÁ


Komisia životného prostredia, lesného a vodného hospodárstva

predseda: Ing. Slávka LOŠONSKÁ

členovia: Mgr. art. Vladimír TOMČÁNYI, Ing. arch. Peter SEIDL, Ing. arch. Blanka SEIDLOVÁ

Komisia výstavby obce

predseda: Eva VÁLKYOVÁ

členovia: Ing. arch. Radovan VRANKA, Ing. Marian ŠIŠO, Ing. Mgr. Marek DOBIŠ, Ing. Marián CHYNORADSKÝ, Anton ŠVEHLA, Tomáš MAJERNÍK, Tomáš POLÁK, Pavol SKUBEŇ, Ľubica MIKULÁŠIKOVÁ

Komisia verejného poriadku a dopravy

predseda: Martin Andel

členovia: PhDr. Michal ŠUPOLA, Mgr. Filip Šúry, Bc. Denis KRAJČA, Tomáš MAJERNÍK

 

Bytová komisia

predseda: Stanislav RAJNINEC

členovia: Martin ANDEL, Ing. Slávka LOŠONSKÁ, Štefan FRAŇO, Ing. Mgr. Marek DOBIŠ, Eva VÁLKYOVÁ, Ing. Vít VRANKA, Gizela IVANČÍKOVÁ

 

Komisia mandátová a pre nezlučiteľnosť funkcií

predseda: Ing. Mgr. Marek Dobiš

členovia: Stanislav RAJNINEC, Ing. Slávka LOŠONSKÁ

 
Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem