Komisie Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie, ako svoje stále alebo dočasné iniciatívne, poradné a kontrolné orgány a predstavujú formu zapojenia odborníkov do predrozhodovacej fázy. Komisie však nemajú rozhodovaciu právomoc. Ich zasadnutia nie sú verejné a rokovanie upravuje rokovací poriadok komisií. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

Rozhodnutím prijatým na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 10. decembra 2014, bolo zriadených päť komisií a zvolení ich predsedovia.

Dňa 19. februára 2015, boli na 2. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva na návrhy predsedov schválení členovia jednotlivých komisií, v nasledovnom zložení:


Komisia finančná a správy majetku

predseda: Ing. Anton POLÁK

členovia: Ing. Marek MIKULÁŠ, Irena KRAJČÍROVÁ, Ing. Iveta KAMENÁROVÁ, Ing. Beáta PALDANOVÁ (od 17.6. 2015 do 15.6.2016)

Komisia sociálnych vecí, kultúry, športu a školstva

predseda: Štefan FRAŇO

členovia: Martin ANDEL, Emil BOROVIČKA, Mgr. Marta KUKLIŠOVÁ, Etela ŠIŠOVÁ, Gizela IVANČÍKOVÁ, Viera CHMELÁROVÁ, Mária KRÁLOVIČOVÁ


Komisia životného prostredia, lesného a vodného hospodárstva

predseda: Mgr. art. Vladimír TOMČÁNYI

členovia: Ing. Slávka LOŠONSKÁ, Ing. arch. Peter SEIDL, Ing. arch. Blanka SEIDLOVÁ

Komisia výstavby obce

predseda: Otto MORAVČÍK

členovia: Ing. Marián CHYNORADSKÝ, Ľubica MIKULÁŠIKOVÁ

Komisia verejného poriadku a dopravy

predseda: Mgr. Michal ŠÚPOLA

členovia: Bc. Filip ŠÚRY, Denis KRAJČA, Roman ŠILHÁR 

 

Dňa 18. marca 2015, bolo na 3. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva schválené dodatočné vytvorenie Bytovej komisie Obecného zastupiteľstva za účelom prideľovania nájomných bytov a rozhodovania o žiadostiach.


Bytová komisia

predseda: Ing. Anton POLÁK

členovia: Mgr. art. Vladimír TOMČÁNYI, Mgr. Michal ŠUPOLA, Stanislav RAJNINEC, Štefan FRAŇO, Otto MORAVČÍK
Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem