Rodičovské združenie

1.

Rodičovské združenie pri MŠ je občianske združenie registrované Notárskou komorou SR v centrálnom registri prijímateľov dane a po splnení potrebných podmienok bolo zaregistrované do zoznamu prijímateľov 2% z daní. Rodičovskému združeniu pri MŠ neplatíte žiadne poplatky navyše a zároveň pomôžete svojim deťom. Rodičia prispievajú 2% zaplatenej dane z príjmov na účet Rodičovského združenia MŠ. Práve vďaka týmto príspevkom môžeme skvalitňovať nielen výchovnú činnosť, ale i zveľaďovať estetické prostredie našej MŠ. ĎAKUJEME

Ak sa rozhodnete prispieť je potrebné uviesť nasledovné údaje:

   RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI MATERSKEJ ŠKOLE

   ZÁHUMENSKÁ 363,  925 63 DOLNÁ STREDA

   OBČIANSKE ZDRUŽENIE   IČO: 17319617/731

 

2.

Rada školy je poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, rodičov, pedagogických a ďalších zamestnancov školy a detí v oblasti výchovy a vzdelávania. Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Svoju činnosť zabezpečuje z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými, v súlade s osobitnými predpismi.

Členovia:

Ižáková Eva - učiteľka MŠ

Hercegová Lenka - učiteľka ZŠ

Rajninec Stanislav - poslanec obecného zastupiteľstva

Vašková Katarína - prevádzkový zamestnanec MŠ

Gremanová Iveta - rodič