Pozvánka na 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

0
Pridané 7.10.2018. Autor: Marek Mikuláš v kategórií: Obecný úrad
Pozvánka na 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V stredu, 10. októbra 2018 o 17.00 hod. sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu obce Dolná Streda 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné a zúčastniť sa zasadnutí má právo každý občan.
 
 
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
3. Správa hlavnej kontrolórky obce Dolná Streda z vykonanej kontrolnej činnosti.
4. Prerokovanie použitia rezervného fondu z predchádzajúcich rokov na kapitálové výdavky.
5. Úprava rozpočtu č. 2 v príjmovej a výdavkovej časti za rok 2018.
6. Prerokovanie výročnej správy obce Dolná Streda za rok 2017.
7. Vyhodnotenie príjmov a výdavkov rozpočtu obce za obdobie január až august 2018.
8. Prerokovanie zmien a doplnkov č. 7/2018 a dodatku č. 6/2018 k VZN č. 1/2005, ktorým sa schvaľujú zmeny  a doplnky územného plánu obce Dolná Streda.
9. Aktuálne otázky miestnej samosprávy:
- Predaj pozemku vo vlastníctve obce Dolná Streda na LV 2340 p. č. 426/1 z ktorej bola geom. plánom odčlenená parcela č. 709/3 o výmere 28 m2 Michalovi IVANČÍKOVI z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
- Predaj spoluvlastníckeho podielu obce Dolná Streda  na pozemku vedenom na LV 3644 KN-E p. č. 1027 v podiele 14/24 k celku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech Barbory WURFLOVEJ a Petra POVAŽANA
- Odkúpenie pozemkov od ZVS a. s. Nitra, Za hydrocentrálou 8 v prospech obce Dolná Streda za účelom vytvorenia rezervy pre potenciálny DSS.
- Budovanie zemného internetu v obci Dolná Streda firmou Slovak telekom v zastúpení firmy HUAWEI.
- Schválenie finančných prostriedkov na 5. ročník akcie „Jeseň s heligónkou“, ktorá sa bude konať dňa 13.10.2018 o 14.00 hod. v ŠKC.
- Vyčlenenie finančných prostriedkov na realizáciu III. etapy kamerového systému po získaní dotácie 5.000.- € z fondu vlády SR na prevencie kriminality.
10. Informácie:
Informácia o priebehu projektu Zberného dvora a kontroly VO na dodávateľa techniky ÚVO.
Informácia o priebehu VO na rozšírenie kapacity Materskej školy v Dolnej Strede.
Informácia o odkladnom opatrení  KS Bratislava na OR Dolnostredské podanie sťažnosti na KS Bratislava.
Informácia o podaní žiadosti o rekonštrukciu obrubníkov na ceste II/507 na TTSK.
Informácia o Kontrole na mieste z riadiaceho orgánu SAŽP (Slovenská agentúra životného prostredia) k projektu „Zberný dvor v obci Dolná Streda“ časť Stavebné práce a skolaudovaní objektu. 
11. Interpelácie poslancov.
12. Diskusia.
13. Záver.

 

Plné znenie pozvánky je dostupné na stiahnutie TU.

Galéria (0)

Diskusia (0)

Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem