Pozvánka na 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

0
Pridané 4.8.2018. Autor: Marek Mikuláš v kategórií: Obecný úrad
Pozvánka na 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V stredu, 8.8.2018 o 17.00 hod. sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu obce Dolná Streda 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné a zúčastniť sa zasadnutí má právo každý občan.

 
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
3. Prerokovanie pridelenia nájomných bytov v 8. b.j.  na základe odporučenia bytovej komisie.
4. Aktuálne otázky miestnej samosprávy:
- Podanie žiadosti o NFP na vytvorenie voľného prípojného bodu verejnej Wifi siete a jej spolufinancovanie na úrovni 5 %.
- Odkúpenie pozemkov v prospech obce Dolná Streda od Anny MIŠEKOVEJ vedených na LV 3564 v k. ú. Dolná Streda.
- Odkúpenie podielov pozemkov od Pavla ŠUPKU vedených na LV 3447, 4596, 2494,4232, 3549, 4429 v k. ú. Dolná Streda.
- Prehodnotenie výšky odplaty za zriadenie vecného bremena do pozemkov vo vlastníctve obce Dolná Streda KN-E 979/100, 1548/102, 988/2, 980 a KN-C 430/2 v prospech Západoslovenská distribučná a. s. Bratislava za odplatu na uloženie VN kábla prijaté v uznesení č. 374/2018/22.
5. Informácie:
- Informácia o priebehu projektu Zberného dvora a kontroly VO na dodávateľa techniky ÚVO.
- Informácia o priebehu VO na rozšírenie kapacity Materskej školy v Dolnej Strede.
- Informácia o odkladnom opatrení  KS Bratislava na OR Dolnostredské podanie sťažnosti na KS Bratislava.
- Informácia o priebehu Zmien a doplnkov k územnému plánu obce Dolná Streda č.  6/2017 a č. 7/2018.
- Informácia o zmene organizačnej štruktúry OcÚ
6. Interpelácie poslancov.
7. Diskusia.
8. Záver.
Plné znenie pozvánky je dostupné na stiahnutie TU.

Diskusia (0)

Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem