Pozvánka na 23. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

0
Pridané 6.7.2018. Autor: Ľuboš Šúry v kategórií: Obecný úrad
 Pozvánka na 23. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva


V stredu 11. júla 2018 
o 17.00 hod. sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu obce Dolná Streda 23. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné a zúčastniť sa zasadnutí má právo každý občan.

 
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
3. Prerokovanie dofinancovania zateplenia existujúceho objektu Materskej školy v Dolnej Strede z vlastných zdrojov po pridelení dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 50 000 eur.
4. Aktuálne otázky miestnej samosprávy:
- Pridelenie nájomného bytu č. 6 do nájmu  po zaplatení zábezpeky na odporúčanie bytovej komisie.
5. Informácie:
- Informácia o priebehu projektu Zberného dvora a kontroly VO na dodávateľa techniky ÚVO.
- Informácia o priebehu VO na rozšírenie kapacity Materskej školy v Dolnej Strede.
- Informácia o priebehu rokovaní o zriadení vecného bremena do pozemkov vo vlastníctve obce Dolná Streda KN-E 979/100, 1548/102, 988/2, 980 a KN-C 430/2 v prospech Západoslovenská distribučná a. s. Bratislava za odplatu na uloženie VN kábla a odkúpenia pozemkov pre túto stavbu v prospech obce Dolná Streda
- Informácia o odkladnom opatrení  KS Bratislava na OR Dolnostredské.
- Informácia o priebehu Zmien a doplnkov k územnému plánu obce Dolná Streda č. 6/2017 a č. 7/2018.
6. Interpelácie poslancov.
7. Diskusia.
8. Záver.
Plné znenie pozvánky je dostupné na stiahnutie TU.
---
Článok bol doplnený 08.07.2018 o 19:45.
Upravil: M. Mikuláš.

Diskusia (0)

Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem