Pozvánka na 21. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

0
Pridané 13.4.2018. Autor: Marek Mikuláš v kategórií: Obecný úrad
Pozvánka na 21. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V stredu 18. apríla 2018 o 17.00 hod. sa uskutoční v Športovo-komunitnom centre obce Dolná Streda 21. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné a zúčastniť sa zasadnutí má právo každý občan.

 

 

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
3. Prerokovanie dodatku č. 6/2018 k VZN č. 1/2005, ktorým bol vyhlásený územný plán obce Dolná Streda v znení zmien a doplnkov č. 6/2016. (Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní VZN a Návrh dodatku č. 6/2018 k VZN č. 1/2005 sú dostupné ku stiahnutiu TU.)
4. Úprava rozpočtu č. 1/2018 v príjmovej a výdavkovej časti. (Materiál ku úprave rozpočtu je dostupný na stiahnutie TU.)
5. Aktuálne otázky miestnej samosprávy:
- Rozšírenie Komisie pre životné prostredie o novú členku PaedDr. Bc. Danielu Vaškovú Kasákovú.
- Vyčlenenie finančných prostriedkov na reštaurovanie hlavného kríža na miestnom cintoríne.
- Spolufinancovanie 5 % vo výške 2 364 EUR projektu zníženia prašnosti formou dotácie z Environmentálneho fondu na zakúpenie komunálneho elektronického vozidla.
- Vyčlenenie finančných prostriedkov na stavanie mája, dňa 30. apríla 2018.
- Vyčlenenie finančných prostriedkov na oslavy založenia Klubu dôchodcov.
- Vyčlenenie finančných prostriedkov pre OZ KIKINDA.
6. Informácie:
- Informácia o priebehu projektu Zberného dvora a kontroly VO na dodávateľa techniky ÚVO.
- Informácia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia MŽP o pridelení ostatnej vodnej plochy OR Dolnostredské pre obec Dolná Streda do správy v osobitnom režime.
7. Interpelácie poslancov.
8. Diskusia.
9. Záver.
Plné znenie pozvánky je dostupné na stiahnutie TU.
Po zverejnení zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva bude článok aktualizovaný.
---
AKTUALIZOVANÉ 28.04.2018:
Zápisnica z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede je dostupná ku stiahnutiu TU.

Diskusia (0)

Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem