Pozvánka na 21. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

0
Pridané 13.4.2018. Autor: Marek Mikuláš v kategórií: Obecný úrad
Pozvánka na 21. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V stredu 18. apríla 2018 o 17.00 hod. sa uskutoční v Športovo-komunitnom centre obce Dolná Streda 21. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné a zúčastniť sa zasadnutí má právo každý občan.

 

 

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
3. Prerokovanie dodatku č. 6/2018 k VZN č. 1/2005, ktorým bol vyhlásený územný plán obce Dolná Streda v znení zmien a doplnkov č. 6/2016. (Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní VZN a Návrh dodatku č. 6/2018 k VZN č. 1/2005 sú dostupné ku stiahnutiu TU.)
4. Úprava rozpočtu č. 1/2018 v príjmovej a výdavkovej časti. (Materiál ku úprave rozpočtu je dostupný na stiahnutie TU.)
5. Aktuálne otázky miestnej samosprávy:
- Rozšírenie Komisie pre životné prostredie o novú členku PaedDr. Bc. Danielu Vaškovú Kasákovú.
- Vyčlenenie finančných prostriedkov na reštaurovanie hlavného kríža na miestnom cintoríne.
- Spolufinancovanie 5 % vo výške 2 364 EUR projektu zníženia prašnosti formou dotácie z Environmentálneho fondu na zakúpenie komunálneho elektronického vozidla.
- Vyčlenenie finančných prostriedkov na stavanie mája, dňa 30. apríla 2018.
- Vyčlenenie finančných prostriedkov na oslavy založenia Klubu dôchodcov.
- Vyčlenenie finančných prostriedkov pre OZ KIKINDA.
6. Informácie:
- Informácia o priebehu projektu Zberného dvora a kontroly VO na dodávateľa techniky ÚVO.
- Informácia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia MŽP o pridelení ostatnej vodnej plochy OR Dolnostredské pre obec Dolná Streda do správy v osobitnom režime.
7. Interpelácie poslancov.
8. Diskusia.
9. Záver.
Plné znenie pozvánky je dostupné na stiahnutie TU.
Po zverejnení zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva bude článok aktualizovaný.

Diskusia (0)

Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem