Uspeli sme. Minister potvrdil rozhodnutie o pridelení OR Dolnostredské našej obci a zamietol rozklad SRZ

0
Pridané 19.3.2018. Autor: Marek Mikuláš v kategórií: OR Dolnostredské
Uspeli sme. Minister potvrdil rozhodnutie o pridelení OR Dolnostredské našej obci a zamietol rozklad SRZ

Minister životného prostredia SR, László Sólymos na návrh osobitnej komisie ministra ŽP SR pre konanie vo veci rozkladov, zamietol rozklad SRZ Rada Žilina a rozklad organizačnej zložky SRZ MsO Sereď v zastúpení advokátskou kanceláriou VIA LEGE, s.r.o., podané proti vydanému rozhodnutiu MŽP SR, odboru štátnej vodnej správy a rybárstva na základe žiadosti Obce Dolná Streda o pridelenie ostatnej vodnej plochy na účely podnikania v osobitnom režime, ktorým

o d o b r a l
Slovenskému rybárskemu zväzu - Rada Žilina výkon rybárskeho práva na ostatnej vodnej ploche OR Dolnostredské,
v y r a d i l
rybársky revír č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské, z evidencie rybárskych revírov vedenej na MŽP SR,
p r i d e l i l
Obci Dolná Streda ostatnú vodnú plochu – OR Dolnostredské (16,65 ha), v katastrálnom území Dolná Streda, na účely podnikania v osobitnom režime.
Minister vydaným rozhodnutím
p o t v r d i l
rozhodnutie MŽP SR, odboru štátnej vodnej správy a rybárstva č. 8490/2017-4.1 zo dňa 23.11.2017.
Proti tomuto rozhodnutiu sa v zmysle §61 ods. 2 správneho poriadku nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
Rozhodnutie MŽP SR o pridelení OR Dolnostredské obci Dolná Streda je dostupné ku stiahnutiu TU.
Rozhodnutie ministra ŽP SR o zamietnutí rozkladov SRZ Rada Žilina a SRZ MsO Sereď je dostupné ku stiahnutiu TU.

Diskusia (0)

Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem