Obec uspela v konaní vedenom Okresným úradom začatom na základe žiadosti SRZ

0
Pridané 2.3.2018. Autor: Marek Mikuláš v kategórií: OR Dolnostredské
Obec uspela v konaní vedenom Okresným úradom začatom na základe žiadosti SRZ

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie zastavil konanie o vydaní rozhodnutia, že Odstavné rameno Dolnostredské je vodným tokom, o ktorého vydanie žiadal Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina.

SRZ MsO Sereď predložil Okresnému úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie znalecký posudok vypracovaný prof. Ing. Jaroslavom Antalom, DrSc., ktorého objednávateľom bol SRZ MsO Sereď. Zo znaleckého posudku vyplýva, že na základe analýzy došiel znalec k názoru, že Odstavné rameno Dolnostredské je vodným tokom, keďže je ovplyvňované hydrologickým režimom vodného toku Váh.
Obec Dolná Streda predložila Okresnému úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie znalecký posudok vypracovaný Ing. Svetlanou Juchovou, ktorého bola i objednávateľom. Z vykonaného znaleckého šetrenia vyplýva, že Dolnostredské rameno je oddelené od rieky Váh nepriepustnou podzemnou tesniacou ílovobetónovou stenou, a teda miera hydrologického ovplyvňovania riekou Váh, je aj po dvadsiatich rokoch od úplného uzatvorenia podzemnej steny zanedbateľná. Ďalej sa uvádza, že rameno ovplyvňuje predovšetkým jeho prepojenie s podzemnými vodami.
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie evidoval aj vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. V predmetnom vyjadrení sa uvádza, že SVP, š.p. sa so závermi znaleckého posudku prof. Ing. Jaroslava Antala, DrSc. nestotožňuje. Vodný režim v Odstavnom ramene Dolnostredské nie je ovplyvňované režimom vodného toku Váh, ale režimom útvaru podzemných vôd v príbrežnej zóne Váhu.
Zamestnanci Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie vykonali dňa 22.11.2017 miestu obhliadku pri vodnom toku Váh. V tomto období bol SVP, š.p. ohlásený pokles vodnej hladiny rieky Váh. Meraním bolo zaznamenané, že hladina rieky Váh bola nižšia o cca 1 meter oproti bežnej hladine. Následne sa zamestnanci presunuli na OR Dolnostredské, kde nebol viditeľný pokles hladiny. Dňa 9.1.2018 vykonali zamestnanci opakovanú obhliadku v tých istých miestach. Obhliadkou bol pozorovaný vzostup hladiny rieky Váh oproti predchádzajúcemu šetreniu, pri obhliadke OR Dolnostredské nebol vizuálne pozorovaný pokles ani vzostup hladiny oproti predchádzajúcej obhliadke. Z oboch obhliadok bola vyhotovená fotodokumentácia a záznam.
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie sa stotožnil so stanoviskom SVP, š.p. Banská Štiavnica a znaleckým posudkom vypracovaným Ing. Svetlanou Juchovou a zastavil konanie v predmetnej veci podľa §30 ods. 1 písm. i) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, nakoľko v predmetnej veci sa právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil.
Rozhodnutie o zastavení konania o vodnom toku je dostupné ku stiahnutiu TU.

Diskusia (0)

Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem