Pozvánka na 20. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

0
Pridané 13.1.2018. Autor: Marek Mikuláš v kategórií: Obecný úrad
Pozvánka na 20. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dňa 17. januára 2018 o 17.00 hod. sa uskutoční v Zasadacej miestnosti Obecného úradu 20. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné a zúčastniť sa zasadnutí má právo každý občan.

 
 
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
3. Prerokovanie zmien a doplnkov Územného plánu obce Dolná Streda č. 7/2018 na žiadosť Slovnaft a. s. Bratislava a Moniky VAJDÍKOVEJ.
4. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolná Streda za rok 2017.
5. Aktuálne otázky miestnej samosprávy:
- Žiadosť o finančný príspevok DHZ Dolná Streda na oslavu a výstavu ku výročiu vysvätenia zástavy DHZ.
- Pridelenie bytu č. 5 záujemcovi v zmysle výsledkov zasadnutia bytovej komisie.
6. Informácie:
- Informácia o podpise zmluvy o dielo so zhotoviteľom Stavebná mechanizácia s. r. o. Žilina na realizáciu stavebných prác na Zbernom dvore obce Dolná Streda a prebratie staveniska.
- Informácia o XI. Reprezentačnom plese obce Dolná Streda.
- Informácia o žiadosti  SVB o vytvorenie parkovacích miest pri bytovke s. č. 652.
7. Interpelácie poslancov.
8. Diskusia.
9. Záver.

Diskusia (0)

Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem