Pozvánka na 19. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

0
Pridané 9.12.2017. Autor: Marek Mikuláš v kategórií: Obecný úrad
Pozvánka na 19. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dňa 13. decembra 2017 o 17.00 hod. sa uskutoční v Zasadacej miestnosti Obecného úradu 19. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné a zúčastniť sa zasadnutí má právo každý občan.

 
 
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev.
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Návrh  Všeobecne záväzného  nariadenia č. 3/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania.
5. Návrh dodatku č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Dolná Streda č. 7/2011 zo dňa 14.12.2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v Dolnej Strede.
6. Žiadosti organizácií pôsobiacich v prospech občanov obce o finančný príspevok z rozpočtu obce.
7. Návrh rozpočtu na rok 2018 a na roky 2019 a 2020 v príjmovej a výdavkovej časti obce Dolná Streda a stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dolná Streda k rozpočtom.
8. Odkúpenie pozemku KN-C, parc. Č. 999/19 do vlastníctva obce Dolná Streda od Margity FOGELOVEJ o výmere 18 m2, ostatná plocha za sumu 10 eur/m2.
9. Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolná Streda na prvý pol rok 2018.
10.  Aktuálne otázky miestnej samosprávy:
  • Vyčlenenie finančných prostriedkov na usporiadanie Vianočného stolno-tenisového turnaja v ŠKC dňa 28.12.2017.
  • Harmonogram konania Obecných zastupiteľstiev v roku 2018.
  • Reprezentačný fond starostu obce Dolná Streda na rok 2018.
  • Spolufinancovanie III. etapy rozšírenia kamerového systému v obci.
11. Informácie:
  • Informácia o podpise zmluvy o NFP na rozšírenie kapacity MŠ v sume 200.663,94 €.
  • Informácia o okolnostiach dokončenia cyklotrasy v k. ú. Dolná Streda.
12. Interpelácie poslancov.
13. Diskusia.
14. Záver.

Diskusia (0)

Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem