Pozvánka na 18. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede

0
Pridané 17.9.2017. Autor: Marek Mikuláš v kategórií: Obecný úrad
Pozvánka na 18. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede

Dňa 20. septembra 2017 o 17.00 hod. sa uskutoční v Zasadacej miestnosti Obecného úradu 18. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné a zúčastniť sa zasadnutí má právo každý občan.
 

 

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev.
3. Prerokovanie Prílohy č. 1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu obce Dolná Streda č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za drobné stavebné odpady.
4. Prerokovanie zrušenia Všeobecne záväzného  nariadenia č. 5/2007 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania.
5. Prerokovanie príspevku obce na knižnú publikáciu vydávanú PhDr. Jozefom VRANKOM s názvom „Zahĺbme sa“, v ktorej by mala byť spomenutá aj história obce Dolná Streda.
6. Odpredaj obecného pozemku o výmere cca. 40 m2 na základe predloženého geometrického plánu Radovanovi JAŠEKOVI z dôvodu osobitného zreteľa na Kostolnom námestí.
7. Aktuálne otázky miestnej samosprávy:
- Zriadenie vecného bremena do miestnej komunikácie pre uloženie verejného vodovou a verejnej kanalizácie v prospech ZVS a. s. Nitra pre a zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie priemyselnej zóny v obci Dolná Streda.
- Rekonštrukcia autobusových zastávok oproti firme DONG JIN Slovakia a Pri Novoplaste.
- Vyčlenenie finančných prostriedkov na spevnenie komunikácie asfaltovým telesom  medzi betónovou cestou a cyklotrasou pri vstupe do inundačného územia rieky Váh „Pri bágri“ a parkoviska pri rybárskom domčeku.
- Vyčlenenie finančných prostriedkov na 4. ročník „Jesene s heligónkou“ v ŠKC dňa 14.10.2017 od 14.00 hod.
8. Informácie:
- Informácia o zrealizovaní cestného telesa miestnej komunikácie k 4 rodinným domom na ul. Pod hrádzou z vlastných zdrojov investorov.
- Informácia o  priebehu zmien a doplnkov č. 6 k  Územnému plánu obce Dolná Streda.
- Informácia o priebehu projektu Zberný dvor v obci Dolná Streda.
- Informácia o stave projektu TTSK o vybudovaní a prepojení „cyklotrasy“ medzi Sereďou a Kaskádami.
- Informácia o nákladoch obce na zastrešenie chodby v ZŠ a zateplenia budovy ŠK.
- Informácia o nákladoch na akcie Hody 2017 a Deň obce 2017.
9. Interpelácie poslancov.
10. Diskusia.
11. Záver.

Diskusia (0)

Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem