Zberný dvor v obci Dolná Streda

0
Pridané 19.6.2017. Autor: Marek Mikuláš v kategórií: Obecný úrad
Zberný dvor v obci Dolná Streda

Hlavným cieľom projektu je navýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov vznikajúcich v obci Dolná Streda a to v navýšení objemu o 220 ton ročne, za účelom ochrany kvality životného prostredia, kvality života obyvateľov obce, zvýšenia efektívnosti hospodárenia obce a napĺňania legislatívnych požiadaviek v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Predmetom projektu je vybudovanie zberného dvora v obci Dolná Streda a nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu. Vzhľadom na súčasný stav odpadovej štruktúry, cieľ predkladaného projektu je v súlade so špecifickým cieľom Operačného programu životného prostredia 1.1.1. Zvýšenie mierny zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu a opätovné využitie a recykláciu a podporu predchádzania vzniku odpadov. Realizáciou projektu bude okrem naplnenia špecifického cieľa v dotknutom území docielená eliminácia vzniku čiernych skládok, zvýšenie kvalitatívnej úrovne životného prostredia, zlepšenie základných služieb pre obyvateľstvo v dotknutej obci a vyhovenie požiadavkám environmentálneho acquis Únie. Ďalšie informácie o projekte sú zverejnené v jeho popise TU.
 
Názov projektu Zberný dvor v obci Dolná Streda
Kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-10
Operačný program 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Žiadateľ obec Dolná Streda
Celkové oprávnené výdavky projektu 794 159,88 EUR (schválené 794 123,94 EUR)
Požadovaná výška NFP 754 451,89 EUR (schválené 754 417,74 EUR)
Kód žiadosti o NFP NFP310010B082
Začiatok realizácie  05/2017
Koniec realizácie 07/2018
 
Projekt je realizovaný s finančnou podporou:

  

Diskusia (0)

Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem