Pozvánka na 17. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede

0
Pridané 18.6.2017. Autor: Marek Mikuláš v kategórií: Obecný úrad
Pozvánka na 17. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede

Dňa 28. júna 2017 o 17.00 hod. sa uskutoční v Zasadacej miestnosti Obecného úradu 17. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné a zúčastniť sa zasadnutí má právo každý občan.

 

 

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev.
3. Prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolná Streda č. 1/2017 o Chránenom obecnom území.
4. Prerokovanie Záverečného účtu obce Dolná Streda za rok 2016 a Výročnej správy za rok
5. Stanovisko kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok 2016 a oboznámenie sa s vykonaným auditom nezávislého audítora.
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie I. polrok roku 2017 a plán práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok roku 2017.
7.  Aktuálne otázky miestnej samosprávy :
 • Vyčlenenie finančných prostriedkov na Hody 2017, ktoré sa budú konať v dňoch 21 – 23.07.2017.
 • Vyčlenenie finančných prostriedkov na akciu Deň obce, ktorá sa bude konať dňa 26.08.2017.
 • Vyčlenenie finančných prostriedkov na vyhotovenie projektovej dokumentácie na spevnenie pravostrannej koruny hrádze asfaltovým povrchom (cyklotrasa v k. ú. Dolná Streda).
 • Vyčlenenie finančných prostriedkov na projekt „Dopravno-bezpečnostné opatrenia, Jána Majku 695 ul., Dolná Streda“ (svetelné body na priechode pre chodcov pri ZŠ Jána Majku).
 • Vyčlenenie finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu a svojpomocné vybudovanie zastrešenia otvorenej chodby v ZŠ Jána Majku.
 • Vyčlenenie finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu a na realizáciu zateplenia a rozšírenia budovy.
 • Prerokovanie výsledkov zasadnutia bytovej komisie.
 • Prerokovanie žiadosti na zabezpečenie optického internetu v obci pre občanov obce po konzolách obecného rozhlasu od firmy Exprestech spol. s r. o., Vinohrady nad Váhom.
 • Vyčlenenie finančnej čiastky na reštaurovanie sochy sv. Vendelína, nachádzajúcej sa na Galantskej ulici, vo vlastníctve obce.
 • Vyradenie nevymožiteľných pohľadávok obce Dolná Streda za obdobie rokov 1997 – 2009.
8. Informácie:
 • Informácia o priebehu zmien a doplnkov Územného plánu obce Dolná Streda.
 • Informácia o podaní žiadosti na rozšírenie kapacity MŠ v Dolnej Strede.
 • Informácia o priebehu projektu Zberný dvor v obci Dolná Streda.
 • Informácia o environmentálnej záťaži „skládka luženca“.
 • Informácia o nákladoch na akciu „stavanie mája“.
 • Informácia o stave projektu TTSK o vybudovaní a prepojení „cyklotrasy“ medzi Sereďou a Kaskádami.
 • Informácia o podaní žiadosti na územné rozhodnutie na infraštruktúru Slnečná ulica.
 • Informácia o opravách výtlkov na miestnych komunikáciách (Krížna, Cintorínska, Mlynská).
9. Interpelácie poslancov.
10. Diskusia.
11. Záver.

Diskusia (0)

Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem