16. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede

0
Pridané 14.4.2017. Autor: Marek Mikuláš v kategórií: Obecný úrad
16. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede

Dňa 19. apríla 2017 o 17.00 hod. sa uskutoční v Zasadacej miestnosti Obecného úradu 16. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné a zúčastniť sa zasadnutia má právo každý občan Dolnej Stredy.

 

 

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev.
3. Prerokovanie zmeny č. 1 rozpočtu obce na rok 2017 v príjmovej a výdavkovej časti
    (Zberný dvor, Rozšírenie kamerového systému a financovania DHZ).
4. Prerokovanie osadenia merača rýchlosti na Váhovskej ulici pri vjazde do zastavaného územia obce.
5.  Aktuálne otázky miestnej samosprávy :
  • Vyčlenenie finančných prostriedkov na akciu stavania mája.
  • Vyčlenenie finančných prostriedkov na akciu Deň detí na Barine.
6. Informácie :
  • Informácia o priebehu ZaD Územného plánu obce Dolná Streda.
  • Informácia o podaní žiadosti na rozšírenie kapacity MŠ.
  • Informácia o výsledku prieskumu trhu na čipovanie psov v obci.
  • Informácia o priebehu projektu Zberný dvor v obci Dolná Streda.
  • Informácia o vydaní prvostupňového Rozhodnutia MŽP SR vo veci pridelenia ostatnej vodnej plochy do užívania v osobitnom režime.
  • Informáciu o rokovaniach s TTSK na vybudovaní a prepojení „cyklotrasy“ medzi Sereďou a Kaskádami.
7. Interpelácie poslancov.
8. Diskusia.
9. Záver.

Diskusia (0)

Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem