Pozvánka na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

0
Pridané 14.6.2015. Autor: Ľuboš Šúry v kategórií: Obecný úrad
Pozvánka na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Na úradnej tabuli pribudla pozvánka na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede, ktoré sa uskutoční dňa 17. júna 2015 od 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu.

 

 

 

 

Program:

1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice. 

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev.

3. Prerokovanie úpravy č. 2 rozpočtu na rok 2015 v príjmovej a výdavkovej časti.

4. Prerokovanie Výročnej správy obce Dolná Streda za rok 2015.

5. Prerokovanie vykonaného auditu účtovníctva obce za rok 2015 nezávislým audítorom.

6. Prerokovanie kúpy pozemku KN-C, parc. č. 1140/1, zastavaná plocha, o výmere 1462 m2 vedenej na LV 4100
    v k. ú. Dolná Streda, od Ľahkých stavebných hmôt v likvidácii a. s. v prospech obce Dolná Streda.  

7. Aktuálne otázky samosprávy:

  • Prerokovanie prechodu práv a povinností z obce Dolná Streda na spoločnosť ZVS a. s. Nitra vo veci stavebného povolenia na výstavbu vodovodu v lokalite Pri Novej ulici
  • Zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve obce Dolná Streda pod miestnymi komunikáciami v lokalite „Pri Novej ulici“ za účelom vybudovania vodovodu pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a to parc. č. :479/1, 479/3, 479/5, 521/1, 596/2, 597, 599/3, 599/4, 600, 601, 604/1, 605, 606/2, a na pozemkoch registra „E“ parc. č. 980, 1639, 1655/101,1655/102, 1656/101 k. ú. Dolná Streda v prospech ZVS a. s. Nitra.a.

8. Informácie:

  • Informácia o získaní dotácie vo výške 75.000.- € na rekonštrukciu cesty Záhumenskej ulice II z rezervy predsedu vlády SR. 
  • Informácia o štádiu stavebných prác na akcii ZVS a. s. Nitra „ Aglomerácia Sereď“ – rekonštrukcia technologického procesu ČOV Dolná Streda a odkanalizovanie ulíc Pod hrádzou, Zemanská a areál firmy Stavbyt spol. s r. o.
  • Informácia o dokončení a vyúčtovaní dotácie na zateplenie ŠKC z Envirofondu.
  • Informácia o štádiu stavebných prác na akcii „Splašková kanalizácia Pri Novej ulici“ z prostriedkov Enviromentálneho fondu.
  • Informácia o získaní podpory z Programu obnovy dediny – výstavba malého detského ihriska v areáli Športového klubu v obci Dolná Streda vo výške 5.000.- €.

9. Interpelácie poslancov.

10. Diskusia.

11. Záver.

Plné znenie pozvánky je dostupné na stiahnutie TU.

 

Diskusia (0)

Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem