Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

0
Pridané 14.3.2015. Autor: Ľuboš Šúry v kategórií: Obecný úrad
Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Na úradnej tabuli pribudla pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 18. marca 2015 (streda) o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

 

 

 

 

P r o g r a m:

1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev

3. Prerokovanie spolufinancovania OS IBV Pri Novej ulici – SO 110 Splašková kanalizácia, SO 120 Dažďová kanalizácia, SO 103 Vodovod, po oznámení o poskytnutí podpory formou dotácie z Enviromentálneho fondu na čiastku 219.500,54 € v celkovej výške 5%, čo činí sumu  11.552,66 € z rozpočtu obce na realizáciu SO 110 Splašková kanalizácia.

4. Prerokovanie záverečného účtu obce

5. Prerokovanie platu starostu obce

6. Aktuálne otázky samosprávy:

    - Odpredaj spoluvlastníckeho podielu obce Martinovi BUBLINCOVI z LV 2546 z dôvodu hodného osobitého               zreteľa priamym predajom

    - Reprezentačný fond

7. Informácie:

    - Informácia o presťahovaní miestneho kompostoviska

    - Informácia o rokovaniach s p. Kamilom CHRÁŠČELOM a spoluvlastníčkami o dlhodobom prenájme                         rodinného domu s. č. 686, za účelom vytvorenia podmienok pre bezbariérový Obecný a poštový úrad v obci

    - Informácia o podaní žiadosti na MF za účelom zateplenia a výmeny strešnej krytiny ako aj vybavenia školskej       jedálne

    - Informácia o spracovanej vízii nájomných bytových domov budovaných Obcou vo volebnom období 2014 –           2018 na ul. Slnečnej v zmysle ÚPP

8. Interpelácie poslancov

9. Diskusia

10. Záver 

Úradné znenie pozvánky je dostupné TU.

Diskusia (0)

Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem