Pozvánka na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

0
Pridané 16.2.2015. Autor: Ľuboš Šúry v kategórií: Obecný úrad
Pozvánka na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Na úradnej tabuli pribudla pozvánka na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 19. februára 2015 (štvrtok) o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

 

 

 

 

P r o g r a m:

1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice.

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev.

3. Prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolná Streda č. 1/2015 k VZN č. 3/2011 zo dňa 16.06.2011 o oddychovej zóne.

4. Prerokovanie úpravy č. 1 rozpočtu obce Dolná Streda v príjmovej a výdavkovej časti na rok 2015.

5. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok roka 2014.

6. Voľba hlavného kontrolóra obce.

7. Aktuálne otázky samosprávy :

    - Prerokovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci na LED svietidlá.

    - Prerokovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie kapacity Materskej škôlky.

    - Odpredaj spoluvlastníckeho podielu obce Martinovi BUBLINCOVI z LV 2546 z dôvodu hodného osobitého

       zreteľa priamym predajom.

    -  Reštaurovanie súsošia obetiam I. a II. svetovej vojny.

    -  Prerokovanie podnikateľského zámeru p. Ľuboša GAŠPARÍKA na zriadenie ručnej umývačky motorových

       vozidiel v mieste trvalého bydliska.

8. Informácie :

    - Informácia o bezodplatnom  darovaní osobného motorového vozidla zn. ŠKODA Fabia combi pre potreby

      obce na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy.

9. Interpelácie poslancov.

10. Diskusia.

11. Záver.

 

Úradné znenie pozvánky je dostupné TU.

Diskusia (0)

Tento web využíva cookies, jeho používaním vyjadrujete súhlas. Viac informácií Rozumiem